nadrealisti ("edície" aligátor a skarabeus)

 

Názov literárno-umelecko-kultúrneho hnutia nadrealizmus (1935 – 1944) bol zrejme iba doslovne preložený z francúzskeho surrealizmu. Obsahovo sa snažil vychádzať z, resp. byť surrealizmom avšak slovenský nadrealizmus nedodržiava všetky kánony svetového surrealizmu. Roku 1935 vychádza básnická prvotina Rudolfa Fabryho Uťaté ruky, ktorá je signálnou zbierkou slovenského nadrealizmu a anticipuje nastúpenie nového smeru. Autori sa chcú dostať doslovne nad realitu. Nový smer má byť výrazom maximálnej slobody, čo možno zbadať pri vystupovaní proti všetkým gramatickým či lexikálnym konvenciám. Pre texty je charakteristická nenásilná spontaneita,  číra náhodilosť, samovoľnosť, živelnosť. Základom tohto konvenčného „chaosu“ sa stala genitívna metafora (pozri napr. nože výčitiek, prepadlisko snov a pod.) Pre surrealizmus je typický voľný, resp. neviazaný verš. Nepoužíva sa interpunkcia, píšu veľké písmená, rytmus básne kolíše.

Spoločensko politická situácia medzivojnového obdobia nebola veľmi pozitívna a prajná. Na konci dvadsiatych rokov aj u nás bolo cítiť dôsledky veľkej hospodárskej krízy. Bolo to obdobie formovania sa mladého československého štátu. Náš nadrealizmus samozrejme reagoval na spoločenské podmienky, rozvrat v krajine. Treba zvýrazniť, že u nás bol nadrealizmus skôr vojnový literárno-umelecký smer. Snaha o odtrhnutie sa od reality nevychádza absolútne, slovný a výtvarný prejav slúži na vyjadrenie vojnových duševno-fyzických hrôz, je s realitou užšie spätý. Silné témy lásky, priateľstva, ženy, zmyslu ľudského bytia v slovenskom nadrealizme nechýbajú. Takisto nájdeme aj prvky dadaizmu, kde sa nadrealisti obracajú k detskému svetu (napr. Fabry), čím dosahujú kontrast a takto poukazujú na nezmyselnosť. Povedzme Fabry sa nezbavuje rýmu, jeho „verše“ majú premyslenú kompozíciu. K surrealizmu sa blížia nereálnymi obrazmi reality, často využívajú alegóriu, autobiografické prvky (Fabry – Ja je niekto iný).

Obe avantgardné edície boli domovské edície predstaviteľov slovenského nadrealizmu. Hlavnými predstaviteľmi z francúzskeho surrealizmu vzíduvšieho nadrealizmu boli Rudolf Fabry, Štefan Žáry, Vladimír Reisel, Ján Brezina, Ján Rak, Július Lenko a Pavel Bunčák. Nadrealizmus ovplyvnil do veľkej miery aj Rudolfa Dilonga, hlavného predstaviteľa katolíckej moderny u nás. Teoretikmi a propagátormi nadrealizmu boli Klement Šimončič, Mikuláš Bakoš a Michal Povážan. Miloš Tomčík napísal pomerne významnú publikáciu o slovenskej nadrealistickej poézii, ktorú samozrejme nastupujúci komunisti likvidovali. Vlastne likvidovali všetko, čo bolo avantgardné a pre nich nezmyselné.

 

 

 

zborníky

 

Áno a nie. Zborník 1938. Redakcia Bakoš a Šimonič. Bratislava EOS 1938. Vyzdobili medzi inými Jindřich Štyrský, Toyen, Rudolf Fábry. Ilustrácie na stranách 201 až 319. Texty Fabry, Reisel, Žáry, Rak. Literárno vedné texty Bakoš a Povážan. Originálne brožované vydanie. Prvé kolektívne vystúpenie nadrealistov. Manifestový zborník, kde deklarovali „áno“ pre modernú poéziu, spoločenský pokrok, spoluprácu literátov a súhlas s marxizmom. „Nie“ reprezentuje nesúhlas s vojnou, s konvenciami a s klasickou poéziou. Tento zborník vyšiel ako príloha k časopisu Slovenské smery.

 

  

 

  

  

 

 

Sen a skutočnosť. Sborník poezie a umenia. Bratislava 1940. Zredigoval Michal Povážan. Vydalo a tlačilo Universum Bratislava v 600 exemplároch. Obálka Jozef Kostka. Grafická úprava Rudolf Fabry. Väzba Ján Mudroch. Texty: Fabry, Reisel, Bunčák, Bakoš, Galanda, Kostka, Žáry, Brezina, Breton, Apollinaire, Lautréamont, Tzara, Rimbaud, Eluard a iní. Reprodukcie: Kostka, Mudroch, Majerník, Galanda, Želibský, Doré a iní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo dne a v noci. Sborník poézie a umenia. Skarabeus a FKM Bratislava 1941. Redigoval Michal Povážan. Obálka a úprava Viliam Chmel. Množstvo reprodukcií. 152 s. Texty: Fabry, Dilong, Lenko, Reisel, Rak, Bunčák, Povážan, Guderna, Žáry, Brezina, Apollinaire, Lautréamont, Rimbaud, Eluard a iní. Reprodukcie: Kostka, Mudroch, Hložník, Guderna, Bednár, Chmel, Degas a iní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrav. Almanach poézie. Jeseň 1942. Bratislava Skarabeus 1942. Redakcia Michal Povážan a Vladimír Reisel. Obálka a úprava Ján Mudroch. Vyšlo v 1000 exemplároch. Vytlačil Wigand v Bratislave. 99 s. 28 strán farebných a čiernobielych príloh, resp. reprodukcií (napr. Jozef Kostka – Podvečer 1942). Literárne zastúpenie: Fabry, Reisel, Žáry, Rak, Lenko a ďalší. Výtvarníci: Bednár, Čemický, Guderna, Hložník, Chmel, Kostka, Majerník, Mudroch a iní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poézia nového videnia – nadrealistický zborník

 

 

Leták. Dvojlist na zelenom papieri. Bratislava Kruh –Považan 1941. Ilustroval Ladislav Guderna. Dvojlist.

 

 

Sborník. Bratislava Skarabeus 1942. Texty členov nadrealistickej skupiny. 16 s. Originálna brož. Priložené: 1 list s citátmi z Lautreamonta a Janka Kráľa na nakladateľskom hlavičkovom papieri.

 

 

Nadrealisti pripravovali ešte jeden zborník, no nastupujúci antiavantgardní komunisti neboli nadšení. Mal sa volať Pred tvárou všetkých, vyšiel až v 60. rokoch v časoch prechodne uvoľnenej atmosféry.

 

 

 

 s k a r a b e u s

 


 

Názov tejto zaujímavej avantgardnej edície vymyslel zrejmä Ladislav Guderna. Hlavný výtvarník tejto edície (ilustroval alebo spolupodieľal sa na úprave polovice vydaných kníh). Opodstatnenosť domnievania sa, že Guderna vymyslel názov edície napovedá aj skutočnosť, že v emigrácii v Kanade ním vydávaný časopis sa takisto nazýval Skarabeus. Porov. Napr. časopis Scarabeus 11/1985 – surrealistický časopis vydávaný Ladislavom Gudernom v emigrácii v Kanade. V čísle je reprodukované množstvo Gudernových starších i novších prác, napríklad aj obálka Žáryho knihy Zvieratník vydaná roku 1941 v Bratislave v edícii Skarabeus. Ladislav Guderna založil vo Vancouveri aj vydavateľstvo Scarabeus, kde vydával okrem iného aj pohľadnice.  

V edícii (nie vydavateľstve) Skarabeus vyšlo v rokoch 1941 až 1943 sedem nadrealistických básnických zbierok (Dilong nazval svoje dielo Zakliata mladosť lyrickou prózou). Väčšina zbierok mala v tiráži uvedené aj počet vydaných exemplárov. Od 400 exemplárov až po 500. Niektoré knihy uvádzajú netypické číslo ako 412 exemplárov. 

 

Žáry, Štefan: Zvieratník. Bratislava. Edícia Skarabeus 1941. Obálka od Ladislava Gudernu (jedna vstupná-patitulná kresba a úprava Viliam Chmel). 69 s. 412 exemplárov. Vyšlo ako originálna brož. Horná pätina obálky je červená, čiernym písmom je zobrazené celé meno autora a názov zbierky. Zvyšné štyri pätiny nejasne zobrazujú akoby apokalyptickú postavu s údmi rozličných zvierat majúcu ľudskú tvár. Grafika je signovaná vpravo dole Gu. 94I. Vo vnútri knihy je tradične zobrazený posvätný chrobák skarabeus – značka vydavateľstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

LENKO, Július: V nás a mimo nás. Bratislava. Edícia Skarabeus 1941. Obálka Jozef Chován. 52 s. 500 exemplárov. Zaujímavosťou je takisto motív skarabea na obálke (rovnako ako aj na obálke knihy Reisel: Vidím všetky dni a noci. Aligátor 1939. obálka Fábry), ktorý kráča alebo sa pozerá smerom k ľavému hornému rohu naprieč celou obálkou.

 

 

BUNČÁK, Pavel: Neusínaj zažni slnko. Bratislava. Edícia Skarabeus 1941. Celostranové kresby Jozef Kostka (pod pseudonymom Jozef Starý, ktorý v dobe vydania knihy odmietol použiť svoje pravé meno). 60 s. 400 exemplárov. Vyšlo ako originálna brož. Obálka nesie iba meno autora, názov knihy a rok vydania.

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

RAK, Ján: Je vypredané. Lyrická poézia. Bratislava. Edícia Skarabeus 1942. Obálka, úprava a štyri celostranové kresby od Ladislava Gudernu. 65 s. 400 ex. Pôvodne kniha vyšla brožovaná, Guderna tu uviedol významné kresby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilong, Rudolf: Ktosi ťa volá. Bratislava. Edícia Skarabeus 1942. Obálka a úprava Ladislav Guderna. 50 s. Vychádzalo ako originálna brož.

 

  

 

    

 

    

 

 

 

REISEL, Vladimír: Neskutočné mesto. Pásmo zväzok I. Bratislava Skarabeus 1943. Obálka Ján Mudroch (Mudroch sa postaral takisto o výzdobu frontispice a typografickú úpravu). 49 s. Vyšlo ako originálna brož. Obálka je celá červená s čiernym štítkom smerujúcim z ľava do osemdesiatich percent šírky obálky, kde je meno autora a názov zbierky. Celostranové frontispice zobrazuje pár mládenca šepkajúceho do ucha dievčiny v pozadí s dvojvežovým chrámom. Techniku vyhotovenia zvolil jednofarebný drevoryt.

 

 

 

  

 

 

DILONG, Rudolf: Zakliata mladosť. Lyrická próza. Bratislava. Edícia Skarabeus 1943. Fotomontážna obálka a 2 celostranové kresby na zelenom papieri Ladislav Guderna. 71 s. (niektoré zdroje uvádzajú 73 strán).  Vyšlo ako pôvodna brož.   Zaujímavosťou je fotomontážna obálka (Guderna veľmi zriedka využíval koláž pri výzdobe obálok), ktorej významnou súčasťou je antická hlava podobajúca sa na Rudolfa Dilonga a zakuklený falus, resp. parciálne deformovaný pohlavný úd zabalený v plachte.

 

 

 

 

 

 

 

 

a l i g á t o r

 

 

FÁBRY, Rudolf: Uťaté ruky. Sbierka poézie. Podtitul „za cenu umenia vzdávame sa umenia“. Nákladom sdruženia Aligátor Bratislava 1935. Zväzok I. Obálka a typografická úprava Rudolf Fábry. 60 s. Vyšlo ako originálna brož v 512 nečíslovaných výtlačkoch. Kniha obsahuje aj typograficky atypické časti (rukopisný text z väčšej časti pokrytý atramentovou škvrnou). Veľmi známa obálka nesie na spodných dvoch šestinách knihy meno autora a názov zbierky a na zvyšných štyroch šestinách dominujú dva odniekiaľ zhora stekajúce potôčiky krvi, číselná kocka a dve hracie karty hodnoty piková deviatka a listová osmička. Všetko akoby práve vyhodené do povetria, čomu nasvedčuje úzadie s motívom dymového kúdolu. Zbierka básní Uťaté ruky je typická atypickou grafickou úpravou, čitateľa upútajú porozhadzované slová a pokus čítať z hociktorej strany prakticky zlyháva, prípadne sa čitateľ môže pohrať s textom, hľadať jeho význam, ale zostáva prakticky pri pokuse. Čo k sebe patrí vlastne ani nevieme. Zámer upútať na prvý pohľad nezmyslom sa básnikovi podaril. Aj Rudolf Fabry totiž cíti svoju dobu ako nezmysel a chaos. Takáto básnická zbierka v rovnakej typografickej úprave by vystihla aj dnešnú dobu. Veľmi pekne vytlačili Kryl a Scotti v Novom Jičíně.  

 

 

 

 

    

 

    

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Dedinský, M. M. : Krivky. Bratislava Aligátor 1936. Zväzok II. Obálka a typografická úprava Rudolf Fábry. 42 s. 415 exemplárov. Vyšlo ako pôvodna brož. 

 

 

 

Fábry, R. : Vodné hodiny , hodiny piesočné. Sbierka básní. Vydalo sdruženie Aligátor Bratislava 1938. Náklad a tlač Urbánek a spol. Trnava. Zväzok III. Obálka, typografická úprava a päť koláži Rudolf Fábry. 111 s. 612 exemplárov. Vyšlo ako pôvodna brož. 

 

 

 

 

 

 

 

Reisel, V. : Vidím všetky dni a noci. Básne. Bratislava Aligátor 1939. (Trnava Urbánek a spol 1939; Trnava Aligátor 1939). Zväzok IV. Obálka, koláže a typografická úprava Rudolf Fábry. 186 s. 712 exemplárov. Vyskytuje sa aj ako nepôvodna brož alebo nepôvodná poloplátená väzba bez obálky. 

 

     

 

   

 

 

Kunoš, Ivan: Podľa hviezd meniť masky. Sbierka poezie. Vydal Aligátor ako 5. sväzok svojej edície. Tlačila Prvá slov. kníhtlačiareň v Nitre 1940. Vyšlo 300 exemplárov. Z typografického hľadiska asi najmenej zaujímavá kniha edície. Pôstna typografia, žiadna výzdoba.

 

 

 

 

 

Nadrealistické tlače ostatných vydavateľstiev

Publikácie slovenského nadrealizmu, ktoré vyšli mimo vydavateľstiev/edícií Skarabeus a Aligátor. Zostavené podľa M. Bakoša a M. Hamadu. Tlače sú radené chronologicky.

 

1937

Paldia, Arnold: Prsty nad riekou. Malacky, 1937.

 

1938

Žáry, Štefan: Srdcia na mozaike. Banská Bystrica, 1938

 

1940

Horov, Pavol: Zradné vody spodné. Vyšlo ako 2. zväzok TVORBY, ktorú redigoval E. B. Lukáč. Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 1941. Tlač bratia Rázusovci v Lipt. Sv. Mikuláši 1940. Obálka a väzba Štefan Bednár.

 

 

 

1941

 

Brezina, Ján: Nikdy sa nestretnem. Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 1941. 82 s.

Jarina, Juriga Tóno: Noci na prelome. Bratislava, FKM, 1941. 44s. Obálka anonym.

 

1942

Androvič, Ali: Monológ s kvetinou. (Poetická jarná vízia). Bratislava, 1942. Vytlačila kníhtlačiareň "GRAFIK" Juraj Šustík v Bratislave, v máji roku 1942 typom Borgis Neuzeit Grotesk na japane v bibliofilskej úprave. Obálka od R. Fábryho. Frontispice L. Guderna.

 

 

 

Guderna, Ladislav: Vodnár mŕtvych vôd. Lyrická próza. Bratislava – Skalica, 1942. Umelecká beseda 1. Fotomontážna obálka s použitím filmu Man Ray, 6 kresieb, 2 foto a úprava Ladislav Guderna. 100 s. 400 exemplárov.

 

 

Hovor, Pavol: Nioba matka naša. Tranoscius, Liptovský Svätý Mikuláš, 1942. Obálka Š. Bednár.

 

 

1944

Horov, Pavol: Návraty. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1944

Žáry, Štefan: Stigmatizovaný vek. Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 1944

Žáry, Štefan: Pečať plných amfor. STPD Rím, 1944. Vyšlo v náklade 500 výtlačkov, z toho 50 číslovaných.

 

 

1945

Brezina, Ján: Volanie miesto spánku. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1945. Druhé vydanie - obálka R. Fabry.

 

 

Reisel, Vladimír: Zrkadlo a za zrkadlom. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1945. Obálka J. Vlček.

 

1946

Brezina, Ján: Anjel Pokoja. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1946. Obálka Viliam Chmel.

 

Bunčák, Pavel: S tebou a sám. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1946. Obálka O. Dubay.

 

 

Fabry, Rudolf: Ja je niekto iný. Zenit Bratislava, 1946. Obálka V. Weiskopf.

 

 

Lenko, Július: Pohorie beznádeje. Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 1946

 

 

Rak, Ján: V údolí slnka. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1946. Obálka E. Semian.

 

 

Rak, Ján: Nezanechajte nádeje. Pravda Bratislava, 1946

 

 

Žáry, Štefan: Pavúk pútnik. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1946. Obálka Kellenberger.

 

Žáry, Štefan: Slnovraty. J. Stankovský Prešov, 1946

 

1947

Brezina, Ján: Slnečný deň pre všetkých. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1947. Knižnica Slovenských pohľadov , zv. 126. Obálka a ilustrácie Hložník. Úprava Šulc.

 

 

 

 

Horov, Pavol: Defilé. Svojina, Košice 1947.

 

 

Lenko, Július: Hviezdy ukrutnice. Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 1946. Obálka F. Klimáček.

 

 

Umenie. Dvojmesačník pre literatúru, výtvarníctvo, divadlo, film, hudbu a kritiku. UBS Bratislava, ročník I., 1947-1948

Žáry, Štefan: Dobrý deň pán Villon. Tranoscius, Liptovský Sv. Mikuláš 1947

Žáry, Štefan: Zasľúbená zem. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1947. Knižnica Slovenských pohľadov, zväzok č. 124. Obálka a ilustrácie Hložník. Úprava Dušan Šulc.

 

 

 

1948

Brezina, Ján: Vrchy sa ubránia. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1948. Obálka V. Hložník.

 

 

Bunčák, Pavel: Zomierať zakázané. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1948. Obálka O. Dubay.

 

 

Cádra Fedor: Snímka tejto chvíle. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1948. Obálka I. Šimko.

 

 

 

Lenko, Július: Spomienková báseň. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1948. Ilustrácie V. Hložník. Úprava Dušan Šulc.

 

 

 

 

Rak, Ján: Vietor krvi. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1948. Obálka I. Šimko.

 

 

Žáry, Štefan: Meč a vavrín. Lyricko-epická báseň v ôsmich spevoch. Pravda Bratislava, 1948. Grafická úprava J. S. (Ján Smrek). Vyšlo v 3000 exemplároch, prvých 500 exemplárov je autorom podpísaných a číslovaných.

 

 

 

 

 

 

1949

Brezina, Ján: Najvyšší čas. Matica slovenská, Turčiansky Svätý Martin, 1949. Knižnica Slovenských pohľadov, zväzok č. 145. Tlačila Neografia. Ilustrátor Ivan Šimko. Úprava Dušan Šulc.

 

 

 

Rak, Ján: Pieseň mierových rúk. Tatran Bratislava, 1949

Umenie. Dvojmesačník pre literatúru, výtvarníctvo, divadlo, film, hudbu a kritiku. UBS Bratislava, ročník II., 1949-1950

 

 

 

iné

 

Virsíková, Mária Magdaléna: Pozdravy. EOS Bratislava 1943. Tlač slovenská ľudová kníhtlačiareň. Obálka J. Anteka. Jediná slovenská nadrealistická zbierka od ženskej autorky. Vyšlo 510 číslovaných exemplárov.

 

 

..vypracoval karol gočal..